Avtalsrätt.com

Avtalsrätt.com handlar om affärsjuridik. Framför allt handlar den om kommersiell avtalsrätt och transaktioner. Transaktioner är inte bara Mergers & Acquisitions (M & A) – i första hand företagsöverlåtelser – även om termen ofta används i en sådan, inskränkt, betydelse. I en vidare betydelse är varje affär – varje köp eller försäljning, varje konsultavtal, varje annat uppdragsavtal, varje hyres- eller leasingavtal, liksom varje annat kontrakt – en transaktion.

Företagsöverlåtelser och andra större transaktioner brukar få en stor del av uppmärksamheten. Det är inte förvånande, eftersom de är jämförelsevis spektakulära affärer som företas på företagslednings- eller ägarnivå. Det är däremot irrationellt att de också får en påtagligt stor andel av de resurser i form av specialistkompetens som tillförs verksamheten, eftersom de endast genererar en bråkdel av allt transaktionsvärde. Nästan allt värde genereras i stället genom vanliga, dagliga, återkommande avtal.

Jag fascineras av att alla dessa vanliga avtal i näringslivet får en så blygsam del av de resurser i form av jurister och annan motsvarande extern kompetens som tas i anspråk. Om det sedan är så att en procent av verksamheten i näringslivet får 99 procent av resurserna – och jag tror inte att den relationen är särskilt långt från verkligheten – eller om relationstalen är något annorlunda, spelar liten roll. Merparten av verksamheten, merparten av omsättningen, stöds under alla förhållanden bara av en bråkdel av de resurser som konsumeras.

Det är regel snarare än undantag att avtal är ineffektiva. Det gäller inte minst standardavtal. De flesta avtal lägger värden och risker hos fel part, dvs. hos den part som har minst nytta av värdet eller har högst kostnad för att bära risken. Det medför att köpare får betala onödigt mycket utan att säljare tillförs ett motsvarande mervärde. Det är därför närmast en självklarhet att redan en marginell effektivisering av varje vanligt avtal skulle skapa mycket stora värden.

Avtalsrätt.com handlar i första hand om alla de vanliga avtal genom vilka inköpare och försäljare dagligen hanterar enorma värden. Den har som övergripande mål att bidra till att dessa avtal blir effektivare, i första hand genom att fördela värden och risker på ett mer rationellt sätt än vad som ofta sker idag. Jag kommer emellertid också att ta mig friheten att emellanåt skriva om andra, närliggande, frågor som jag tycker är intressanta.

I stort sett allt som finns och kommer att finnas på avtalsrätt.com är relevant även för de enstaka, större, avtalen, oberoende av om de avser överlåtelse av företag, turn-keyprojekt eller tillverkning och installation av större maskiner.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com